سورتردستی (قابل تنظیم)

سورتردستی (قابل تنظیم) راه حلی مفید و با صرفه اقتصادی برای رقم بندی کردن دستی ماهی بدون نیاز به تعویض شانه و قابلیت تنظیم فاصله ریل ها در اندازه گیری مختلف با توجه به شرایط متفاوت کاری جنس استیل و آلومینیوم موجود در سه سایز