تجهیزات هوادهی

هواده اسپلش

هواده اسپلش راه حلی مطمئن برای هوادهی و گاز دایی از استخرهای پرورش ماهیان سردابی گرمابی و میگو کمک به رشد منظم ماهیان جنس بدنه کامپوزیت  

هواده ایرجت

هواده ایرجت  قابل استفاده در استخرهای با عمق مختلف و حتی عمق بیش از ۲ متر اکسیژن دهی و حرکت آب به طور همزمان زاویه قابل تنظیم با توجه به عمق استخر جنس کامپوزیت

به بالای صفحه بردن